DUCHOVNÉ OBNOVY

Rehoľné sľubyBožie slovo a rehoľné sľuby - Ubaldo Terrinoni

Ubaldo Terrinoni, ktorý nás bude istý čas sprevádzať našimi duchovnými obnovami, je kapucín z Viterbo. Vydal sériu kníh Božie slovo a rehoľné sľuby, v ktorých sa na podklade textov Svätého písma Starého i Nového zákona zamýšľa nad sľubom poslušnosti, čistoty a chudoby.

 

 Prežívame Rok viery. Na sviatok Obetovania Pána sa pápež Benedikt XVI. obrátil na všetkých zasvätených a adresoval nám tri pozvania: V prvom rade vás pozývam, aby ste živili vieru do takej miery, že bude osvecovať vaše povolanie. Pozývam vás, aby ste si pripomínali „prvotnú lásku", s ktorou Pán Ježiš zahrial vaše srdce... Preto je dôležité ostávať v tichu a adorácii a takto nanovo vzbudiť vôľu a radosť zdieľať svoj život, rozhodnutia, poslušnosť viery... Na druhom mieste vás pozývam k takej viere, ktorá dokáže rozpoznať múdrosť slabosti... Nakoniec vás pozývam obnoviť si vieru, ktorá vás urobí pútnikmi do budúcnosti...
Nech nám k naplneniu tejto výzvy, ktorú nám adresoval Benedikt XVI. krátko pred svojím odstúpením zo služby najvyššieho pastiera Cirkvi, pomôžu aj našej duchovné obnovy...

 Rozmnož nám vieru

...  začíname ďalší cyklus našich duchovných obnov. Ich základ budú tvoriť úvahy o Eucharistii z knihy Tadeusza Dajczera Rozmnož nám vieru.

Ježišu, bez viery sme ako stroskotanci na rozbúrenom mori, ktorí sú pozbavení plachiet, vesiel i kompasu. Bez viery je utrpenie peklom. Ježišu, prosíme ťa slovami tvojich apoštolov: „Daj nám väčšiu vieru!" (Lk 17, 5). Amen.

 

Stretnutie vo večeradle - Edward Staniek

... Učiteľu, otvor naše srdcia, aby sme dokázali prijať lásku, ktorú si nám zjavil ...

 

350. výročie  od smrti sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac

Logo 350. výročia

Viac slov o logu 350. výročia... (získať viac informácii)  

  

Duchovné obnovy  

 1. 1. časť - Oživiť oheň - odvážiť sa snívať - aj dnes si uchovať sen živým - napredovať spoločne ...
 2. 2. časť - Vincentská spiritualita - stretnutie Krista v chudobných - Poznať - Kontemplovať (spiritualita lásky - V srdci Najsvätejšej Trojice - Vtelenie - Opustiť Boha pre Boha) - Slúžiť
 3. 3. časť - Duch svätého Vincenta de Paul - zaodiať sa duchom Krista - Buďte naplnení Kristovým duchom - Vernosť Kristovmu duchu...
 4. 4. časť - Duch svätej Lujzy de Marillac - Kým bola v 17. storočí? - Prečo sa vytratila? - Prečo sa navrátila? - Čo prináša súčasnému svetu? - Úloha ženy (sedliacke ženy - meštiacke ženy a šľachtičné) -sieť charitatívnej lásky
 5. 5. časť
 6. 6. časť
 7. 7. časť
 8. 8. časť
 9. 9. časť
 10. 10. časť
 11. 11. časť
 12. 12. časť

Evanjeliové hostiny

Spojenie s Ježišom

Našla som toho, koho moja duša miluje. (por. Veľpieseň 3,4) - namaľovala sestra M. Rudolfa BalážecováNámet pre nasledujúce duchovné obnovy čerpáme v prevažnej miere z knihy z knihy Spojenie s Ježišom a evanjeliová kontemplácia od Krištofa Wonsa SDS.

  1. Výňatok z 1. časti duchovnej obnovy:  "Ak siahneme do kníh Starého zákona, vidíme že výzva k viere v Boha, o ktorej ľud neustále počuje, je v samej podstate pozvaním k intímnemu a silnému vzťahu medzi Bohom a človekom. Obráťme svoju pozornosť na dva slovotvorné korene, ktoré sa používajú v Starom zákone na opísanie skutočnosti viery. Prvý  - aman - predstavuje pocit sily a istoty; označuje potvrdenie, priľnutie, zjednotenie, zväzok, uzol. Druhý - batach - znamená pocit bezpečia a dôvery; označuje postoj spoľahnutia sa na niekoho, postoj dôvery, nájdenie opory...."

Spojenie s Ježišom a evanjeliová kontemplácia od Krištofa Wonsa SDB. 2. časť -   Cesta evanjeliovej kontemplácie  *    Stvorení pre kontempláciu  Evanjeliová kontemplácia  *  Ježiš prítomný včera a dnes  *  Poddať sa pôsobeniu Ducha Svätého  *  Trojitá milosť kontemplácie

3. časť - Spoznávanie Ježiša do hĺbky Prvé poznanie Ježiš poznáva učeníkov ako prvý  Hľadím na toho, ktorý ma pozná  Učeníci poznávajú Ježiša  Moje poznávanie Ježiša  Kríza učeníkov pri poznávaní Ježiša Moje krízy v poznávaní Ježiša  Modliť sa o poznanie Ježiša

4. časť - Zamilovať sa do Ježiša * Od poznania k zamilovaniu sa do Ježiša * Skúsenosť, že sme Ježišom milovaní * Skúsenosť zamilovania v Ježišovom pohľade * Moja skúsenosť Ježišovho pohľadu * Ježišovi učeníci sú pohýnaní a priťahovaní * Ježiš aj mňa pohýna a priťahuje * Učeníci sú vychovávaní k tomu, aby ostali pri Ježišovi * Moje zotrvávanie pri Ježišovi * Modlitba o zamilovanie sa do Ježiša

5. časť - Vyvoliť si Ježiša * Potrebné je rozhodnutie * Ježiš si volí učeníkov ako prvý * Moja skúsenosť, že si ma Ježiš vyvolil  * Strach učeníkov prijať vyvolenie * Môj strach pri voľbe Ježiša * Ježiš vychováva učeníkov k radikálnej voľbe * Moja osobná voľba Ježiša * Znovu si zvoliť Ježiša


Čnosti svätého Vincenta  

 Postupne sa chceme zamýšľať nad čnosťami: poníženosťou, jednoduchosťou, láskou a bezhraničnou dôverou v Božiu prozreteľnosť, ktoré nám odporúčal nielen svätý Vincent, ale aj náš zakladateľ, Boží služobník biskup Ján Hám. Pokúsime sa aspoň v krátkosti priblížiť si, ako tieto čnosti prežívali patróni našej Kongregácie - Nepoškvrnená Panna Mária, svätý Jozef, svätý Vincent aj otec biskup Ján Hám, ktorého 150. výročie smrti sme si pripomenuli 30. decembra 2007.

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie - kaplnka vo Vrícku

  

  

Viac poznať a milovať Máriu

 Život v spoločenstve vo svetle Božieho slova (Roman Pindel)

Odovzdanosť

Celkom sám s Bohom

Rozjímanie o viere (Tadeusz Dajczer)