Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (rok 2009)

Hospic Milosrdných sestier v TrenčíneBilancia za rok 2009

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením Refugium, začal prijímať prvých pacientov 1. decembra 2005. Dnes je to už vyše štyri roky, čo hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, o ktorých starostlivosť je v domácich podmienkach nezvládnuteľná.

Od decembra roku 2005 do konca roku 2009 bolo do Hospicu prijatých 379 pacientov, z toho 308 pacientov odišlo do večnosti a 61 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia; ostatní boli na prelome roku 2009/2010 na oddelení.

Rok
2005
Rok
2006 
Rok
2007 
Rok
2008 
Rok 2009 
SPOLU
za obdobie činnosti 
Počet hospitalizácií
 8
 91
 102
 72
 106
 379
Prechod do večnosti
 4
 68
 84
 60
 92
 308
Návrat
do domáceho prostredia
 0
 16
 16
 12
 17
 61

  

Hospodárenie

ĎAKUJEME...

 

Prevádzka hospicu ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hradená z viacerých zdrojov. Časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.

V roku 2009 náklady na prevádzku Hospicu Milosrdných sestier (okrem odpisov budovy) boli vo výške 246,6 tis. EUR.   Denne bolo v hospici v priemerne denne umiestnených 12,61 pacientov (tzv. obložnosť).

Denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta (pri reálnej obložnosti 12,61) boli v roku 2009 v priemere vo výške 53,64 EUR  (t.j. o 7,3 EUR viac ako v roku 2008).

 

 Percentuálne členenie      NÁKLADOV   roku 2009

 
 Mzdové náklady vrátane zákonného poistenia

   65,0 % 

 Strava      6,7 % 
 Lieky a zdravotnícky materiál      6,9 % 
 Upratovanie, pranie, žehlenie      5,9 %
 Energie (elektrická energia, plyn, voda)      5,4 % 
 Ostatné materiálne náklady      2,6 % 
 Ostatné služby (opravy, cestovné, vedenie účtovníctva, psychológ a iné)                                7,5 % 
 Náklady spolu   (246,6 tis EUR)
 100,0 %

Percentuálne členenie   ZDROJOV KRYTIA  prevádzkových nákladov roku 2009 

 
 Zdravotné poisťovne  42 % 
 Dary od pacientov a ich príbuzných  24 % 
 2 % z dane z príjmov  15 % 
 Dary šľachetných sŕdc    9 % 
 Ostatné dary, príspevky z Nadačného fondu Refugium  10 % 

K 1.1. 2010 má Refugium n. o. - prevádzkovateľ Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne uzatvorené zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

ĎAKUJEME...2 % zaplatenej dane z príjmov

Refugium, n.o. prijalo v roku 2009 z 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2008 celkom:  35.434,74 EUR.   

 1. Finančné prostriedky z 2 % zaplatenej dane z príjmov FO a PO boli použité na krytie týchto nákladov:
   1. lieky:     9.880,95 €
   2. zdravotnícky materiál: 5.093,54 €
   3. elektrická energia:      5.528,17 €
   4. voda:      2.597,10 €
   5. plyn:       8.334,98 €
   6. ostatné:  4.000,00 €

ĎAKUJEME...Deň narcisov 2009

Refugium, n.o. prijalo pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne od Ligy proti rakovine z  verejnej finančnej zbierky  Deň narcisov 2009  čiastku 4.100 EUR.

 Použitie  príspevku od LPR

 
 Nákup infúznych stojanov JARES     196,71 EUR 
 Nákup antidekubitárnych matracov JARES           625,11 EUR 
 Nákup 2 polohovateľných postelí BASCO  2 511,98 EUR 
 Nákup inštrumentária     192,68 EUR 
 Nákup bioptrónovej lampy     460,00 EUR 
 Nákup bazénikov na vlasy     115,54 EUR 


Napriek rôznym problémom, s ktorými sme sa v uplynulom období prevádzky hospicu stretli, vnímame veľkú Božiu pomoc a veríme, že pokiaľ budú ľudia, ktorí budú potrebovať pomoc, vždy budú i veľkodušní bratia a sestry, ktorí im s láskou túto pomoc poskytnú.


Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú Vám veľkou vďakou... 
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.

Bilancia - rok 2007 - rok 2008

 

Láskavé srdce spolucíti s blížnym... (sv. Vincent de Paul)