Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - BILANCIA - rok 2011

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením Refugium, začal prijímať prvých pacientov 1. decembra 2005. Dnes je to už vyše šesť rokov, čo hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, o ktorých starostlivosť je v domácich podmienkach nezvládnuteľná.

Od decembra roku 2005 do konca roku 2011 bolo do Hospicu prijatých 555 pacientov, z toho 464 pacientov sprevádzaných láskou odišlo do večnosti a 78 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia; ostatní boli na prelome roku 2011/2012 na oddelení.

Rok
2005
Rok
2006
Rok
2007
Rok
2008
Rok
2009
Rok
2010
Rok 2011 
SPOLU
za obdobie činnosti
Počet hospitalizácií
8
91
102
72
106
107
 69
555 
Prechod do večnosti
4
68
84
60
92
92
 64
464
Návrat
do domáceho prostredia
0
16
16
12
17
11
 6
78

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...Hospodárenie

Prevádzka hospicu ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hradená z viacerých zdrojov. Časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.

V roku 2011 náklady na prevádzku Hospicu Milosrdných sestier (okrem odpisov budovy) boli vo výške 267,5 tis. EUR. Denne bolo v hospici v priemene umiestnených 12,16 pacientov (tzv. obložnosť).

Denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta (pri reálnej obložnosti 12,16) boli v roku 2011 v priemere vo výške 60,29 EUR.

Percentuálne členenie NÁKLADOV roku 2011

Mzdové náklady vrátane zákonného poistenia
  64,5 %
Strava
    4,8 %
Lieky a zdravotnícky materiál
  10,3 %
Upratovanie, pranie, žehlenie
   6,0 %
Energie (elektrická energia, plyn, voda)
   4,1 %
Ostatné materiálne náklady
   2,1 %
Ostatné služby (opravy, cestovné, vedenie účtovníctva, psychológ a iné)
   8,2 %
Náklady spolu (267,5 tis EUR)
100,0 %

Percentuálne členenie ZDROJOV KRYTIA prevádzkových nákladov roku 2011

Zdravotné poisťovne
49,9 %
Dary od pacientov a ich príbuzných
29,9 %
Dary šľachetných sŕdc
  9,5 %
2 % z dane z príjmov
  7,8 %
Ostatné dary a príspevky
  2,9 %

K 1.1. 2011 má Refugium n. o. - prevádzkovateľ Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne uzatvorené zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...2 % zaplatenej dane z príjmov

Refugium, n.o. prijalo v roku 2011 z 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2010 celkom: 19.940,64 EUR.

Použitie 2 % zaplatenej dane na krytie týchto nákladov:
Lieky 9 660,98 €
Zdravotnícky materiál 7 658,40 €
Plyn 2 035,81 €
Elektrická energia    254,45 €
Voda    331,00 €

Deň narcisovDeň narcisov 2011

Refugium, n.o. prijalo v roku 2011 pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne od Ligy proti rakovine z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2011 čiastku 2.400 EUR.

Použitie príspevku LPR 2011:
Polohovateľná posteľ (elektrická) - 1ks    954,00 €
Elektrická podtlaková odsávačka - 2ks 1 480,00 €
Laryngoskop - 1ks    160,38 €


Kronika Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne
Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú všetkým tým, ktorí nám pomáhajú veľkou vďakou...
Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.

Bilancia - rok 2007 - rok 2008 - rok 2009 - rok 2010