Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - DOBROVOĽNÍCI

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>   

Hosic Milosrdnych sestier v Trencine Hospic Milosrdných sestier je neštátne zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu ochorenia.

Pri našich kontaktoch s Hospicom Anežky Českej v Červenom Kostelci sme sa presvedčili akým prínosom pre toto zariadenie je pomoc dobrovoľníkov, ktorých tam pracuje niekoľko desiatok. Dobrovoľníci ponúkajú svoj záujem, nápady a čas, pracujú len toľko, koľko môžu a chcú tak, aby im práca prinášala radosť a uspokojenie.

Každý dobrovoľník si podľa svojho uváženia určí dni, počet hodín a činnosť, v ktorej chce pomôcť (napríklad – každý pondelok od 8.00 do 10.00 hod. zaistí nákupy pre pacientov). V túto dobu hospic počíta s jeho pomocou alebo s tým, že v prípade svojej neprítomnosti si dobrovoľník nájde v spolupráci s koordinátorom dobrovoľníkov za seba náhradu.

Dovoľujeme si vás preto osloviť a obraciame sa na občanov, dospelých i mládež z Trenčína i z blízkeho okolia s prosbou pomôcť našim pacientom v Hospici Milosrdných sestier. Neočakávame od vás žiadne odborné výkony. Tieto výkony vykonáva kvalifikovaný personál. Je iba na Vás, ktorú činnosť si vyberiete.

Odmenou za Vašu pomoc Vám bude predovšetkým vďaka pacientov.

Hospic Vám ponúka pravidelné stretnutia dobrovoľníkov s vedením Hospicu Milosrdných sestier (2x ročne), stretávanie s personálom hospicu (1x ročne), pozvánky na kultúrne akcie usporadúvané hospicom so vstupom zdarma.

Vám, ktorí sa rozhodnete pomôcť chorým, ďakujeme.

 Dobrovoľnícke činnosti:

 • spoločnosť chorým (čítanie, rozhovor, modlitba, hudba)
 • prechádzky s pacientmi na invalidných vozíkoch po dvore
 • modlitbové stretnutia a adorácie
 • organizovanie akcií (koncerty, stretnutia a pod.)
 • príprava kultúrneho programu
 • hudobné vystúpenie
 • podávanie kávy, čaju na izby chorých
 • drobné nákupy pre pacientov
 • starostlivosť o kvety
 • starostlivosť o záhradu a dvor
 • kadernícke služby pre pacientov
 • manikúra, pedikúra
 • opravárske a remeselnícke práce
 • oprava prádla
 • kancelárske práce
 • nástenka – aktualizácia
 • tvorba propagačných materiálov
 • znalosť cudzích jazykov
 • získavanie finančných prostriedkov pre hospic (fundraising)
 • ďalšia pomoc podľa vášho uváženia

Evidenčný lístok, v ktorom si vyberiete dobrovoľnícku činnosť odovzdáte sestre M. Gorazde a porozprávate sa s ňou o vašej dobrovoľníckej činnosti.

 2015foto1.jpg (226x151 px, 11.4 kbyte) Výlet našich dobrovoľníkov

Dlho sme premýšľali, kam by sme šli s našimi dobrovoľníkmi tento rok na výlet. Pani riaditeľka veľmi chcela ísť na Velehrad...to bol jeden návrh...a čo ďalej? Vtom sa nám ozvali z hospicu na Svatém Kopečku, že by chceli prísť ku nám do TN so svojimi dobrovoľníkmi na exkurziu.... Uau! To bol dobrý nápad a pre nás inšpirácia.

A tak sme sa – zamestnanci, rodinní príslušníci a naši dobrovoľníci  17.6. 2015 vybrali do Českej republiky. Prvou zástavkou bola bazilika Navštívenia Panny Márie na Svatém Kopečku.
2015foto2a.jpg (200x133 px, 23.5 kbyte) Privítali nás pátri premonštráti, ktorí spravujú toto pútnické miesto. Náš páter Šprlák nám odslúžil svätú omšu a po nej nám jeden z pátrov porozprával o histórií baziliky, ktorá bola veľmi zaujímavá a netradičná. :o) Predavač vína sľúbil Panne Márií, že keď mu pôjdu obchody, postaví jej kaplnku. Začalo sa mu dariť, no na svoj sľub zabudol... Matka Božia sa mu 2x musela pripomenúť vo sne a tak postavil malú kaplnku na kopci nad Olomoucom.  Hneď po posviacke sa začali diať zázraky. Dodnes tu chodí veľké množstvo pútnikov. Vzácnosťou je aj relikvia krvi Jána Pavla II., ktorú dostala táto bazilika na 20. výročie návštevy tohto svätca na Svatém Kopečku.  Zaujímavosťou bolo pre nás aj vidieť sväté schody, ktoré  pátri len plánujú  otvoriť pre verejnosť. My sme mali možnosť prejsť si nimi....
2015foto3a.jpg (133x200 px, 20.8 kbyte)   Po prehliadke baziliky sme sa presunuli do francúzskeho salónu, kde sme sa občerstvili. Po obede nasledovala exkurzia v miestnom hospici. Dozvedeli sme sa, že v budove hospicu bola v 17 storočí ubytovňa pre robotníkov, ktorí pracovali na stavbe barokového kostola. Neskôr slúžila na ubytovanie pútnikov. Sociálna  a pastoračná pracovníčka s dobrovoľníčkou nám porozprávali o svojej službe a poukazovali nám priestory ich hospicu. Cestou domov sme sa zastavili na Velehrade. Pozreli sme si krásnu baziliku a pomodlili sme sa na hrobe kardinála Špidlíka.
2015foto4a.jpg (200x150 px, 22.1 kbyte)   2015foto5a.jpg (200x113 px, 14.1 kbyte)

Plní dojmov a zážitkov sme sa vrátili podvečer domov.

Aj takouto formou sme sa chceli poďakovať našim pomocníkom za ich obetavú službu v našom zariadení.                                                                                                    

Výlet 2014 ... Dňa 21. júna 2014 sme sa s radosťou a s očakávaním v srdci vybrali na výlet do Vrícka. Prečo práve do Vrícka? Mali sme na to hneď niekoľko dôvodov.
Viacerí naši hospicoví pomocníci sú už roky členmi Rodiny Nepoškvrnenej a rástla v nich túžba spoznať jej "základňu" vo Vrícku.
Naša s. Marcelka, ktorá vykonávala v hospici supervíziu dobrovoľníkom, v týchto dňoch oslavuje svoje 50-te narodeniny a všetci sme boli zvedaví na jej novú službu chudobným v Kláštore pod Znievom.
a tak sme sa najskôr v kaplnke sestričiek zúčastnili slávnostnej sv. omše za našu jubilantku. Po sv. omši sme jej povinšovali a občerstvili sme sa všelijakými dobrotami. Potom sa nám prihovorila s. Alžbeta Lukasová, ktorá nám porozprávala o vzniku Rodiny Nepoškvrnenej, o jej činnosti, podmienkach členstva v tomto spoločenstve. Presunuli sme sa do priestorov, kde sa tvorí časopis, kde sestričky vybavujú korešpondenciu a balíky.
Potom sme sa autobusom presunuli do Kláštora pod Znievom, kde nám s. Marcela najskôr ukázala priestory seniorátu. Tu sa spolu s kolegami stará o mužov bez domova, ktorí potrebujú celodennú opateru i zdravotné služby. Poslednou zastávkou bol útulok pre ľudí bez domova - Dobrý pastier. Pozreli sme si kostol, spoločné priestory, hospodárstvo... Využili sme možnosť kúpou mliečnych výrobkov podporiť toto zariadenie. Plní hlbokých zážitkov a vďaky za tento pekne prežitý deň sme sa podvečer vrátili do Trenčína.

 Fotogaléria >>>

Výlet dobrovoľníkov do Nitry... Dňa 16. mája 2013 sa nám podarilo uskutočniť výlet a exkurziu do Nitry pre pracovníkov a dobrovoľníkov Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Výlet sme začali svätou omšou  ekumenickej miestnosti za nášho prvého dobrovoľníka Laca, ktorý práve slávil životné jubileum - päťdesiatku (foto č. 1). Presunuli sme sa do nitrianskeho hospicu, kde nás srdečne a priateľsky prijali, ochotne nás previedli ch zariadením a porozprávali nám o činnosti dobrovoľníkov pôsobiacich v ich hospici (foto č. 2-6).   
Po obede sme sa vybrali do starého časti mesta Nitra, konkrétne do katedrály sv. Emeráma. V tomto roku viery sme využili možnosť získať okrem odborného výkladu o katedrále aj plnomocné odpustky (foto č. 7-10). Náš výlet sme zavŕšili návštevou areálu nemocnice na Zobore, kde sídlil kláštor sv. Hypolita, pravdepodobne založený v 9. storočí. Dozvedeli sme sa, že sv. Andrej Svorad a Benedikt z tohto kláštora putovali na Skalku pri Trenčíne (foto č. 11). Neďaleko tohto kláštora je vybudovaná krásna krížová cesta venovaná slovenským svätcom. Povzbudila nás ich životná múdrosť a pevná viera, s ktorou prekonávali každodenné ťažkosti. Modlitbu sme obetovali za všetkých hospicových pracovníkov a dobrovoľníkov. Zdatnejší z nás mali možnosť pozrieť sa aj do pustovne, ktorá sa nachádza v zložitejšom teréne nad krížovou cestou. Tam chodili benediktíni, ktorí sa zdokonalili v rehoľnom živote a dostali povolenie od otca opáta (foto č. 12-13).
Do Nitry sme sa mohli dostať vďaka podpore grantového projektu „Pomôžme dobru rásť", ktorý podporil MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujeme.  
Taktiež veľká vďaka patrí naším obetavým dobrovoľníkom, ktorí nám svojou nezištnou a obetavou prácou
pomáhajú v starostlivosti o tých, ktorí našu pomoc najviac potrebujú. Bez pomoci a obety takýchto ľudí s láskavým a šľachetným srdcom, by Hospic mohol len ťažko fungovať. 

Fotogaléria >>>

Stretnutie dobrovoľníkov Hospicu - r. 2012 ...   V sobotu 10. novembra 2012 sme sa opäť zišli v budove Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne na spoločnom veľkom stretnutí dobrovoľníkov.
Po úvodnom privítaní a vyjadrení našej vďaky za ich obetavú nezištnú službu, sa každý mal možnosť predstaviť ostatným a porozprávať krátko o svojej ceste do hospicu a o svojej službe. Zaznievali krásne vyznania týchto vzácnych ľudí...
Spolu sme si zhodnotili celoročnú službu a spolu sme ďakovali Pánovi za vzájomné obohatenia, ktorých sa nám v tejto službe bohato dostalo.  Osobitne sme pozitívne zhodnotili supervízne stretnutia, ktoré sú k dispozícií osobitne dobrovoľníkom, ktorí navštevujú pacientov. V posledný štvrtok v mesiaci sa schádzajú spolu so supervízorkou - s. Marcelou a psychologičkou  Barborkou. Majú možnosť porozprávať si navzájom skúsenosti, vypovedať otázky, na ktoré vzájomne hľadajú odpovede. Vždy je pre nich pripravená prednáška na rôzne témy z hospicovej problematiky, kde majú možnosť prehĺbiť si aj svoje vedomosti.
Potom nasledovala prednáška nášho dobrovoľníka pátra Šprláka, v ktorej nám rozobral a vysvetlil žalm 73. Mottom tohto žalmu je otázka: ,,Prečo trpí spravodlivý?"
Po spoločnom zamyslení nasledovala poklona Najsvätejšej Sviatosti, po nej svätá omša a spoločný obed v radostnej atmosfére. Povzbudení sme sa rozišli domov...
Fotogaléria >>>

Stretnutie dobrovoľníkov hospicu - rok 2011 ... dňa 5. novembra 2011 sa v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne zišli dobrovoľníci hospicu ... prežili krásne chvíle a načerpali, aby mohli rozdávať v službe chorým. Viac >>>

  V sobotu 23. októbra 2010 sa v budove, v ktorej sa nachádza hospic (knižnica v podkroví) bude konať prvá časť ŠKOLENIA záujemcov o DOBROVOĽNÍCKU SLUŽBU v Hospici Milosrdných sestier.
Zatiaľ nám pribudlo 5 nových dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť a venovať našim pacientom kúsok svojho voľného času, svojich schopností a síl na zmiernenie... ich utrpenia. Pretože služba počúvania je náročná, vyžaduje si okrem počúvajúceho srdca ♥ i istú prípravu a osvojenie si teoretických vedomostí, ktoré majú naši záujemcovia možnosť načerpať počas školenia pozostávajúceho z 3 stretnutí a osobného rozhovoru s koordinátorkou dobrovoľníkov - sestrou M. Gorazdou.


Stretnutie a duchovná obnova dobrovoľníkov - 2. 10. 2010  >>>

...na záver vyberáme pár slov  z Kroniky hospicu: "Počas jeho pobytu sa pri ňom (chorom bratovi Kataríny a Mariky) vystriedalo zopár pacientov, a mali sme možnosť vidieť aj to, že ani jeden z týchto pacientov, nebol pri odchode sám - vždy tam boli Ľudia, ktorí sa pri odchádzajúcom vrúcne modlili. Títo Ľudia to nie sú len zamestnanci, to sú Ľudia, ktorí túto službu robia s láskou, ktorú z nich cítite. S láskou sa starajú o všetkých pacientov. Náš brat vďaka Vám odišiel z tohto sveta dôstojne a neodchádzal sám, sprevádzali ste ho ako rodina." (Kronika, september 2010)

Fotografie

Pán Milan a ,,jeho"pacient...

Pani Magduška u ,,svojej" pacientky...

Dobrovoľníčka Janka je v hospici ako doma :)

Dobrovoľníci pri príprave pohostenia pred Zápisom do Knihy živých...

Dobrovoľníci spríjemňujú atmosféru na Zápise do Knihy živých...

Stretnutie dobrovoľníkov - opekačka r. 2009