Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - postup pri umiestnení

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>

Hospic Milosrdných sestier v TrenčíneDo hospicu vás nikto nemôže poslať alebo preložiť bez vášho súhlasu. Všetci chorí, ktorí sú do hospicu prijímaní, musia byť najprv zoznámení s tým, čo hospic je a čo ponúka.

Preto je nevyhnutné napísať Žiadosť o prijatie a podpísať  Poučenie a informovaný súhlas.

Ošetrujúci lekár vyplní a odošle na adresu hospicu Vyjadrenie lekára k prijatiu. Lekárka hospicu po posúdení žiadosti rozhodne, či je chorý pre hospic indikovaný alebo nie. O tomto rozhodnutí bude chorý a jeho rodina telefonicky informovaná.

Potrebné formuláre sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke. Požiadať o ne môžete telefonicky, e-mailom, prípadne pri návšteve hospicu. Vyplnené formuláre môžete priniesť do hospicu osobne alebo poslať faxom, prípadne e-mailom.

Ako je to v Hospici s platením?

Prevádzka hospicu ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hradená z viacerých zdrojov. Časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.

V súčasnom období sú denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta v priemere vo výške 70 EUR.  Percentuálny podiel zdrojov krytia nákladov hospicu takýto:

Fotografie

...sestry v službe pri lôžku chorých...

...sestry v službe (sesterská miestnosť)

Lekárky hospicu: MUDr. Katka Pasmínková a MUDr. Janka Brtáňová

sestra M. Alexandra, sociálna sestra (komunikácia so zravotnými poisťovňami, úradmi, príbuznými pacientov...)