Informácie

Nové vedenie Slovenskej provincie 

Dňa 28. apríla 2007 sestry Slovenskej provincie zvolili na volebnej provinciálnej kapitule za provinciálnu predstavenú sestru M. Pavlu Janu Draganovú.

Zároveň zvolili provinciálnu radu v tomto zložení:

S. Pavla menovala s. M. Ulriku Mrekajovú za provinciálnu vikárku a s. M. Noemi Žilkovú za provinciálnu ekonómku.

Dňa 1. mája 2007 sestry Slovenskej provincie spoločne vo svätej omši vo Vrícku oslavovali dobrotu a lásku nášho Boha - Otca i Ženícha, ďakovali za uplynulých šesť rokov a vyprosovali dary Ducha Svätého pre nové vedenie Slovenskej provincie.

Sestra Pavla zložila sľub pred všemohúcim Bohom, pred sestrou Ruženou, generálnou predstavenou i pred zhromaždenými sestrami.

Sestra Ružena poďakovala s. Pavle za doterajšiu službu pre dobro našich sestier i našej Spoločnosti, aj za to, že bola ochotná, napriek veľkosti kríža, ktorý pred sebou videla, povedať znovu Pánovi, ale i nám, svoje „Áno".

Zároveň poďakovala sestrám, ktoré doteraz spolupracovali s provinciálnou predstavenou ako jej radkyne, ďakovala, že pred šiestimi rokmi prijali výzvu sestier, spoznali v nej Božiu vôľu a podujali sa ju aj uskutočňovať.

S. Ružena sa obrátila i na novozvolenú provinciálnu radu a poukázala na vážnosť a dôležitosť úlohy, ktorú im sestry zverili. Ubezpečila sestry o svojom dennom duchovnom sprevádzaní.

Fotografie

s.Pavla so svojou radou: s.Michaela, s.Marcelína, s.Faustína, s.Ulrika

vedenie Slovenskej provincie (2007-2013)

1.máj 2007: zhromaždenie sestier

1.máj 2007: slávnostná sv.omša, ktorú celebroval don Slávko Švihra a koncelebroval vdp. Jozef Čeman

1.máj 2007: sľub s.Pavly, provinciálnej predstavenej

1.máj 2007: ...slávnosť sprevádzali anjelské spevy sestier...

1.máj 2007: príhovor s.Ruženy, generálnej predstavenej

1.máj 2007: príhovor s.Alžbety

1.máj 2007: ...poďakovania a gratulácie...

1.máj 2007: ...poďakovania a gratulácie...