Komunita sestier - Košice-Šaca

 

Adresa:                                                                                        dom

Lúčna 16
040 15    Košice – Šaca
tel.: 055 – 6841 225

 

 

 

 

Sestry v komunite

Poslanie komunity

Komunita sestier bola zriadené na podnet a žiadosť pátrov vincentínov z Misijnej spoločnosti. Sestry začali pôsobiť vo farnosti v roku 1994. V októbri 1996 sa a presťahovali do rodinného domu. Kaplnka domu je zasvätená Povýšeniu svätého kríža.

Sestry pracujú ako učiteľky slovenského jazyka, zemepisu, hudobnej výchovy, spoločenskovedných predmetov a náboženstva. Pôsobia na Základnej škole v Šaci, v Malej Ide a v Košickej Polianke.

Aktívne sa zapájame do života farnosti. Okrem školskej katechézy sa zaujímame o potreby farnosti a snažíme sa byť otvorené a nápomocné pri farskej pastorácii.

Naša činnosť:  príprava detí a mládeže k sviatostiam, duchovná príprava farnosti v advente a pôste, detský a mládežnícky spevokol, sprevádzanie liturgie hrou na organ, športové a duchovné aktivity s mládežou.  

V Kristovi a cez Krista sa oddávame Bohu, aby sme zdieľali osud ľudí, najmä chudobných a žili celkom pre nich. Preto stojíme ako milosrdné sestry uprostred sveta. Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným v mene nášho Ježiša Krista. /Konštitúcie, bod 13/ expo EXPO Prešov

 

Každoročne sa v našej arcidiecéze koná stretnutie mládeže. Ani tento rok tomu nebolo inak a predsa bolo trochu „inak". Stretnutie z dňa 11.4. bolo inšpirované rehoľným EXPO z Národného stretnutia mládeže R13 v roku 2013 v Ružomberku.

Stretnutie začalo sv. omšou o 9:30 u františkánov, celebroval ju o. biskup mons. Bernard Bober. Hlavnou náplňou ďalšieho programu bolo už spomínané rehoľné expo, resp. rehoľné workshopy. Každá z prítomných reholí mala k dispozícii miestnosť v Gymnáziu sv. Moniky, ktorú mohla využiť k prezentácii vlastnej charizmy. Mladí potom chodili „sem a tam", obzerali, obkukávali rehole, pýtali sa, usmievali sa, fotili sa... Atmosféra celého EXPO-a  bola veľmi milá. Mladí sa všeličo vypytovali, boli veľmi bezprostrední. Stretnutie po skončení prezentácie reholí pokračovalo gospelovým koncertom a záverečnou adoráciou.

 


V rokoch 2013-14 dostal dom komunity zateplenie a nový šat.          Takto  si ho pamätajú tí, ktorí v Šaci neboli dávno.                                                                    

 


Srdce ... sestra M. Hermana z komunity sestier v Košiciach-Šaci predniesla na Konferencii ŽENA v CIRKVI, ktorá sa uskutočnila na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 15. novembra 2010, prednášku Zasvätená žena - inšpirátorka spoločnosti.  Záznam v TV LUX >>>

Sestra M. Hermana 

  

Ranná káva v Televízii LUX

....začiatok dňa zo života obyčajných kresťanov: sestra M. Hermana z Košíc.

Záznam z relácie Ranná káva zo dňa 14. apríla 2009:  tu


Tehlička pre Sudán (r. 2009)Tehlička pre Sudán

Počas pôstneho obdobia sa žiaci ZŠ s MŠ sv. M. Križina v Krásnej nad Hornádom zapojili do akcie "Tehlička pre Sudán". Táto akcia nebola len zbierkou peňazí za účelom postaviť školu v Sudáne, ale išlo hlavne o zrieknutie sa drobností a stavanie si schodov do neba. Žiaci vyzbierali takmer 300 eur. Cena jednej tehličky bola 10 centov, takže naši žiaci sa usilovali postaviť veľké schodište do neba. (fotografie: 1., 2.)  


...zhotovovanie biblických postavičiek...Biblické postavičky

Koncom novembra 2008 sa sestry z komunity Šaca (s. M. Serafína, s. M. Bronislava, s. M.  Hermana) a sestra z Kežmarskej komunity ( s.M.  Irena) stretli na pôde Biblického diela vo Svite.

Toto stretnutie nebolo náhodné. Sestry sa tu stretli, aby sa naučili pracovať s biblickými postavičkami.

Skôr ako začali pracovať s postavičkami, si ich museli najskôr urobiť. A tak dvojdňová práca priniesla svoje úspechy v podobe postavičiek, ktoré sa rôznym spôsobom používajú pri katechéze...                                          viac >>>


Vianoce 2008Vianoce 2008

26. 12. 2008 sa v našej farnosti (Košice-Šaca) uskutočnila vianočná hra, ktorú v spolupráci s mladými z farnosti a inými dobrovoľníkmi pripravila s. M. Serafína. Po Betlehemskej hviezde nasledoval živý Betlehem, kde plakalo aj skutočné dieťa.

V tento deň sa aj v Krásnej nad Hornádom, kde učí s. M. Bronislava a s. M. Hermana uskutočnila jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina. Deti, ktoré pripravovali na túto pobožnosť sestry, aj napriek chorobám a zlému počasiu predviedli pred naplneným kostolom, pekný program. Odmenou im bolo 7 800 korún, ktoré vyzbierali na Dobrú novinu a dobrý pocit, že aj keď sú malí, urobili veľkú vec.                                                                                                                                                    viac >>>

Boj proti hladu - pomôžme Haiti (2008)

Príprava srdiečok - zbierka pre Haiti (rok 2008)Chceme sa s Vami podeliť o priebehu verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti, ktorá sa konala v dňoch 20. 9. - 5. 10. 2008 a do ktorej sa zapojila aj naša komunita v Košiciach-Šaci.

Heslo "Boj proti hladu" je v našej farnosti známe, nielen z minuloročnej akcie, ale hlavne preto, že život celej našej farnosti je zameraný na pomoc chudobným, teda vincentinsky.    

Viac >>> 

Svätý je zamilovaný do Boha... 

Farský karneval svätých v Košiciach-Šaci...Nie je tomu tak dávno, čo v Katolíckych novinách bol uverejnený článok s týmto titulkom: "Svätý je zamilovaný do Boha". Zaujal ma hneď na prvý pohľad. Išlo o predstavenie novej knihy o pápežovi Jánovi Pavlovi II. s názvom „Prečo je svätý..." Autor knihy Mons. Slawomir Oder na otázku kto v skutočnosti bol J. Pavol II. povedal: „Človek absolútne zamilovaný do Boha, ktorý budoval svoj život na duchovnom priateľstve s Pánom. Človek, ktorý intenzívne prežíval tento duchovný vzťah, človek mimoriadnej ľudskosti a hĺbky."

Karneval svätých v Košiciach-Šaci  >>>

Fotografie

...úsmevy z pred domu - s. M. Bronislava, s. M. Hermana

príprava do školy - s. M. Hermana

výlet na Krásnej hôrke (r. 2008) - s. M. Bronislava, s. M. Bartolomeja, s. M. Serafína

nácvik žalmu - s. M. Bartolomeja

...na výlete s detmi

koledovanie