Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku - základné informácie


Aktuality Oznam>  

Zriaďovateľ:   

Materská škola sv. Lujzy v RužomberkuMaterská škola sv. Lujzy

 

 Pracovná doba:  

 Vedenie:      

 Rada školy:      

 Poplatky:

  • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ sv. Lujzy za pobyt je: Od 1.2. - 31.8. 2016 

1. platiace dieťa: 30€/ mesačne/ dieťa                                                                         2. platiace dieťa: 20€/ mesačne/ dieťa      

- Rodiny so 4 a 5 deťmi: 25€ / mesačne/ dieťa

- Rodiny so 6 a viac deťmi: 20€ /mesačne/ dieťa   

Od 1.9. 2016

1.platiace dieťa: 40€/ mesačne/ dieťa/ celodenný pobyt                                                          30€/  mesačne/ dieťa/ poldenný pobyt

2. platiace dieťa: 30€/ mesačne/ dieťa/ celodenný pobyt                                                                         20€/ mesačne/ dieťa/ poldenný pobyt

- Rodiny so 4 a viac deťmi: 30€/ mesačne/ dieťa/ celodenný pobyt                                                                         20€/ mesačne/ dieťa/ poldenný pobyt

Bez zmeny zostáva:

Predškoláci: dar škôlke 5€/ mesačne/ dieťa  

Poplatok za stravu: 33€/ mesačne/ dieťa

Mesačný poplatok hradený rodičmi pokrýva aj prevádzkové náklady:

- mesačné pranie periniek a plachiet                                                                            - týždenné pranie uterákov                                                                                               - krúžky                                                                                                                                 - učebné pomôcky a hračky pre deti                                                                             - akcie                                                                                                                                  - darčeky pre deti

                                                                                                                                                                

 Pedagogickí zamestnanci:

 Prevádzkoví zamestnanci: Kapacita škôlky  Zameranie:    

 Podmienky prijímania detí:

                

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (aktuálne potvrdenie od lekára predloží pred nástupom do MŠ).

Do MŠ sa prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Žiadosť môže podať zákonný zástupca dieťaťa riaditeľstvu MŠ sv. Lujzy počas celého roka. Termín ukončenia prijímania žiadostí na nasledujúci šk. rok je vždy ku 20.2.

Prednosť pri prijímaní (zo zákona) majú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku (predškoláci), deti, ktorým bola odložená povinná školská dochádzka v základnej škole a žiadosti podľa interných pravidiel MŠ (súrodenci detí, ktorí navštevujú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných zriaďovateľov a časové poradie podania žiadosti o prijatie), deti, ktoré ku 15. 9. dovŕšili 3 roky veku.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do MŠ, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Riaditeľ školy má právo záverečného posúdenia prijatia/neprijatia dieťaťa aj v prípade nesplnenia vyššie uvedených interných pravidiel.

Podmienky prijímania detí sú odsúhlasené zriaďovateľom, prerokované pedagogickou radou na začiatku šk. roka.

 Formuláre:

 Pracovné príležitosti:

Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku informuje v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z., § 11a, ods. 1, že momentálne nemá voľné žiadne pracovné miesta pedagogických a odborných zamestnancov.


 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku
Fotografie

... pani učiteľky: LENKA J., EVKA B., ELENKA Ch., s. M. FABIOLA a za nimi s. M. PAVLA, provinciálna predstavená

...pani učiteľky (Elenka, Lenka, Evka, s.Fabiola), zástupkyne zriaďovateľa (s.Pavla, s.Noemi) a p. MAGDALÉNA J. a s.M.RUŽENA, ktoré budú taktiež zabezpečovať chod škôlky...