Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých  - 2. jún 2007 

Zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 2. júna 2007  v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

Svätou omšou, ktorú celebroval páter Martin CSsR, sme Pánu Bohu ďakovali za životy našich drahých a ďakovali sme mu, že nám pomáhal v našich súženiach.

Do Knihy živých boli zapísaní pacienti, ktorí zomreli v Hospici v mesiacoch január-február-marec 2007:
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

...Pán je môj Pastier, nič mi nechýba... Slová žalmu zvýrazňovali atmsféru nádeje a viery, že naši drahí sú u Pána, kde im nič nechýba...

Božie slovo plné lásky Nebeského Otca hojilo naše srdcia.

Páter Martin nás pobádal ku SKOKU VIERY ... my sami sa môžeme rozhodnúť, či skočíme do náručia Božieho... Ježiš povedal: Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)

Do spoločných modlitieb veriacich ústami s. Dobroslavy sme vložili vďaky a prosby sa všetkých našich zomrelých drahých...

...a pri stole Kristovho Tela a Krvi sme sa cítili bezpečne ako deti okolo svojho otca, ktorý ich nesmierne miluje a posilňuje.

...a po svätej omši bolo agape...

...a boli sme si blízki...

...a bol čas porozprávať sa i s Ing. Chlebanom, riaditeľom n.o. Refugium, ktoré prevádzkuje Hospic Milosrdných sestier.

...zaspomínali sme si na chvíle prežité s našimi drahými...

...a v Knihe živých si každý našiel toho svojho...

...cítili sme sa príjemne - ako rodina.

...a nevedeli sme sa rozlúčiť, tak nám bolo spolu dobre.