Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>   

Bilancia za rok 2007

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zriadený občianskym združením Refugium, začal prijímať prvých pacientov 1. decembra 2005. Dnes je to už vyše dva roky, čo hospic slúži ako zdravotnícke zariadenie pre nevyliečiteľne chorých v pokročilom štádiu, o ktorých starostlivosť je v domácich podmienkach nezvládnuteľná.

Od decembra roku 2005 do konca roku 2007 bolo do Hospicu prijatých 201 pacientov, z toho 156 pacientov odišlo do večnosti a 32 pacientov bolo prepustených v zlepšenom a stabilizovanom stave späť do domáceho prostredia alebo do nejakého sociálneho zariadenia; ostatní boli na prelome roku 2007/2008 na oddelení.


Počty hospitalizácií

Počet hospitalizácií:

 • December 2005:           8  pacientov
 • Rok 2006:                     91  pacientov
 • Rok 2007:                  102  pacientov

  Prechod do večnosti:

 • December 2005:         4  pacienti
 • Rok 2006:                  68  pacientov
 • Rok 2007:                  84  pacientov

Návrat do domáceho prostredia:

 • Rok 2006:                  16  pacientov
 • Rok 2007:                  16  pacientov

Hospodárenie

 Prevádzka hospicu ako neštátneho zdravotníckeho zariadenia je hradená z viacerých zdrojov. Časť nákladov hradí zdravotná poisťovňa a zvyšok je potrebné pokryť z finančných darov zo strany pacienta, jeho príbuzných a z iných sponzorských príspevkov.

 V roku 2007 náklady na prevádzku Hospicu Milosrdných sestier (okrem odpisov) boli vo výške 5.717 tis. Sk.

 Percentuálne členenie nákladov roku 2007:

V roku 2007 bola v priemere denne poskytnutá v Hospici Milosrdných sestier starostlivosť 12,83 pacientom.
Denné náklady spojené so zabezpečením starostlivosti o jedného pacienta boli v priemere vo výške 1.225,- Sk.

Percentuálne členenie zdrojov krytia prevádzky Hospicu Milosrdných sestier - vychádzajúc z výsledkov roku 2007:

 • Zdravotné poisťovne:                   52,8 %
 • Dary pacientov a príbuzných:     28,6 %
 • Ostatné dary, príspevky:              18,2 %
 • Deficit:                                               0,4 %

K 1.1. 2008 má Refugium n. o. - prevádzkovateľ Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne uzatvorené zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa    
 • Spoločná zdravotná poisťovňa       
 • ZP Apollo                                             
 • ZP Dôvera                 
 • ZP Union
 • Európska ZP                          

V roku 2008 dochádza k zvyšovaniu nákladov. Zvyšujú sa prevádzkové náklady vyvolané celkovým zdražovaním; veľmi nízke mzdy pracovníkov hospicu si vyžadujú zvýšenie miezd.

Pre udržanie krásneho diela lásky, snažiaceho sa o zachovanie ľudskej dôstojnosti v ťažkej a pokročilej chorobe, ktorým Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je, je potrebné neustále hľadať nové zdroje krytia zvyšujúcich sa nákladov.

Napriek rôznym problémom, s ktorými sme sa v uplynulom období prevádzky hospicu stretli, vnímame veľkú Božiu pomoc a veríme, že pokiaľ budú ľudia, ktorí budú potrebovať pomoc, vždy budú i veľkodušní bratia a sestry, ktorí im s láskou túto pomoc poskytnú.


   Benefičný koncert „Za zvukmi srdca"

Dňa 13. októbra 2007 sa konal z príležitosti svetového dňa hospicov benefičný koncert  „Za zvukmi srdca" v Piaristickom kostole v Trenčíne.

Čistý výnos zbierky bol prerozdelený medzi Refugium, n.o., Centrum sociálnych služieb a Domov-Penzión pre dôchodcov.  Refugium, n.o. získalo na podporu svojej činnosti čiastku 30.000,- Sk.


2 % zaplatenej dane z príjmov

Refugium, o.z. prijalo v roku 2007 z 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2006 celkom:  549 426,- Sk

Finančné prostriedky boli použité nasledovne:


Deň narcisov 2007

Refugium, o.z. prijalo pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne od Ligy proti rakovine z verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2007 čiastku 150.000,- Sk.

Peniaze boli použité na nákup:


 

Ďakujeme.

Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú Vám veľkou vďakou...
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb.